سه شنبه, 02 بهمن,1397
English

درباره انجمن

درباره انجمن

به منظور گسترش ،پیشبرد و ارتقای علمی الکتروشیمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های الکتروشیمی ،انجمن الکتروشیمی ایران تشکیل می گردد.
فعالیت های انجمن الکتروشیمی ایران:
1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم الکتروشیمی سروکار دارند.
2- همکاری با نهادهای اجرایی ،علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی،بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به آموزش و پژوهش در زمینه مربوط به موضوع فعالیت انجمن.
3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی با توجه به تکنولوژی نوین اطلاع رسانی.
5- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی .
6- انتشار کتب و نشریات علمی.
7- همگانی کردن علم الکتروشیمی با استفاده از فناوری های نوین.

آخرین اخبار
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/27
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
1397/08/07
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1397/08/05
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
1397/08/05
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/05
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1396/07/16
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
1395/10/04
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1395/03/31