سه شنبه, 02 بهمن,1397
English

سمینارهای پیل سوختی ایران

سمینارهای پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات اولین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات دومین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات سومین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات چهارمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات پنجمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات ششمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات هفتمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات هشتمین سمینار پیل سوختی ایران

کتابچه مقالات نهمین سمینار پیل سوختی ایران

 

آخرین اخبار
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/27
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
1397/08/07
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1397/08/05
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
1397/08/05
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/05
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1396/07/16
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
1395/10/04
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1395/03/31