سه شنبه, 02 بهمن,1397
English

شرح وظایف

شرح وظایف بر اساس آیین نامه انجمن الکتروشیمی ایران

 ™رئیس انجمن

انجام وظایف تعیین شده در آیین نامه انجمن و یا وظایف تعیین شده توسط هیات مدیره انجمن؛
حصول اطمینان از اینکه فعالیت ها و برنامه های انجمن در راستای انجام رسالت انجمن و وفاداری به علم است؛
حضور در فعالیت های مرتبط، جوامع علمی و عمومی به عنوان نماینده انجمن؛
ارائه گزارش در نشست سالیانه در خصوص فعالیت های انجمن؛
 
™نایب رئیس
انجام تمام وظایف ریاست در غیاب رئیس؛

 

™خزانه دار
انجام وظایف مشخص شده در آیین نامه و  یا وظایف تعیین شده از سوی هیات مدیره؛
شفاف سازی و انطباق امور مالی انجمن با قوانین موجود؛
تضمین ادامه فعالیت های انجمن از طریق استفاده کارا و مؤثر از منابع موجود؛
حصول اطمینان از اختصاص منابع انجمن به فعالیت هایی که موجب پیشبرد رسالت انجمن می شوند؛
ارائه گزارش به اعضای انجمن در نشست سالیانه، در خصوص وضعیت و شرایط مالی انجمن؛
 
™هییت مدیره
اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی
سازماندهی و برگزاری سمینارهای علمی؛
تشویق اعضا به ایجاد برنامه های مشارکتی در موضوعات مشخص، به ویژه موضوعات میان رشته ای و مدیریت برنامه های مطالعاتی و پژوهشی بین المللی؛ارائه پیشنهادات و مشارکت فعال در تدوین ماموریت، اهداف بلند مدت، اهداف کوتاه مدت و خط مشی های انجمن؛
برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت فعالیت های انجمن و امور کارکنان انجمن؛
تاسیس کمیته های مورد نیاز و انتخاب رئیس کمیته ها؛هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

 

™بازرسان
بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطالع مجمع عمومی
گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
™
 
 
 
™  
آخرین اخبار
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/27
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
1397/08/07
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1397/08/05
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
1397/08/05
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/05
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1396/07/16
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
1395/10/04
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1395/03/31