چهار شنبه, 30 آبان,1397

اعضای هیئت موسس انجمن الکتروشیمی

اعضای هیئت موسس


اسامی اعضاء هیأت مؤسس انجمن الکتروشیمی ایران
 

شماره فکس

شماره تلفن

E-mail

محل کار

نام و نام خانوادگی

ردیف

6461024

61111

Reaz_ghm@yahoo.com

دانشکده فنی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر قاضی مقدم

1

3340191-0411

3393108-0411

pournaghiazar@tabrizu.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تبریز

جناب آقای دکتر پورنقی آذر

2

3340191-0411

3355998-0411

ashassi@tabrizu.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تبریز

جناب آقای دکتر اشعثی سرخابی

  3

3340191-0411

3342301-0411

golabi@tabrizu.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تبریز

جناب‌آقای دکتر گلابی

4

6462254

6462548

gharibi@irandoc.ac.ir

دانشکدة شیمی دانشگاه تربیت مدرس

جناب آقای دکتر غریبی

5

8882997

2853551

mjafarian@kntu.ac.ir

دانشکدة علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

جناب آقای دکتر جعفریان

6

2931005

2931005

mirzai_r@yahoo.com

دانشکدة علوم دانشگاه شهید رجایی

جناب آقای دکتر عبداله میرزایی

7

4153232-0241

4153102-0241

javadian@yahoo.com

javadian@iasbs.ac.ir

بخش شیمی مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

سرکار خانم دکتر جوادیان

8

3240191-0411

3393111-0411

3393090-0411

majidi@tabrizu.ac.ir

دانشکده شیمی دانشگاه تبریز

جناب آقای دکتر مجیدی

9

52422002-0112

5242025-0112

j.raoof@umz.ac.ir

دانشکده علوم پایه دانشگاه بابلسر

جناب آقای دکتر رئوف

10

52422002-0112

5242025-0112

rostami@umz.ac.ir

دانشکده علوم پایه دانشگاه بابلسر

جناب آقای دکتر رستمی

  11

7491204

73912762

hashemianzadeh@yahoo.com

دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت

جناب آقای دکتر هاشمیان زاده

  12

     4541494-0771

4222220-0771

msafarpour@pgu.ac.ir

msafarpour@yahoo.com

دانشکده شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

جناب آقای دکتر صفرپور

  13

8037185

8036144

zolfaghari@ccerci.ac.ir

مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران

جناب آقای دکتر ذوالفقاری

  14

5413599-0511

6003124-0511

bm_razavizadeh@yahoo.com

پارک علم و فناوری خراسان

سرکار خانم دکتر رضوی زاده

  15

8272404-0811

4227015-0811

8270900 -0811

aa_rafati@basu.ac.ir

دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا

جناب آقای دکتر رفعتی

  16

 

 

nemat@basu.ac.ir 

دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا

جناب آقای دکتر نعمت‌الهی

  17

 

آخرین اخبار
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
فراخوان دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/27
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن الکتروشیمی ایران
1397/08/07
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان چهاردهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1397/08/05
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
رتبه انجمن الکتروشیمی ایران در سال 96
1397/08/05
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
دهمین سمینار پیل سوختی ایران
1397/08/05
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان سیزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1396/07/16
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
انجمن الکتروشیمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می نماید:
1395/10/04
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
فراخوان دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
1395/03/31